Wijkvernieuwing Sunny Selwerd

Gebieden & Gebouwen
Gestart inmei 2018voorGemeente GroningeninGroningen
#integralewijkaanpak#herinrichtingopenbareruimte#samenwerking

De gemeente Groningen, woningcorporaties, scholen, verenigingen, ondernemers en bewoners van de wijk Selwerd in Groningen willen de wijk gezonder, leefbaarder en gelukkiger maken. Zij hebben de handen ineengeslagen in de wijkvernieuwing onder de noemer ‘Sunny Selwerd’. Er zijn ambities geformuleerd op het gebied van wonen, duurzaamheid, veiligheid, gezondheid en participatie. Op basis van deze ambities is een sociaal en ruimtelijk uitvoeringsprogramma opgesteld.

Binnen Sunny Selwerd streven de gemeente Groningen, sociale partners en woningcorporaties naar een inclusieve stad waar iedereen tot zijn recht komt en op een gelijkwaardige manier kan deelnemen aan de samenleving: in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en op de woningmarkt. Een beter evenwicht in de wijk zorgt voor meer gelijke kansen voor bewoners, voor versterking van draagvlak van aanwezige voorzieningen en voor een beter imago van de wijk. Dit geeft de bewoners meer zelfvertrouwen en helpt om dragende bewoners te behouden voor de wijk.

De herstructureringsprojecten in Selwerd zijn een uitstekend voorbeeld van het werken aan de inclusieve stad. Deze projecten raken aan alle doelstellingen en ambities van Sunny Selwerd. Ze dragen bij aan de kwaliteit van de woningvoorraad en het wooncomfort van de bewoners, differentiatie van woningtypen en doelgroepen in de wijk, de gezondheid en het binnenklimaat van de woningen, de verduurzaming en de aantrekkelijkheid van de wijk.

Procap heeft verschillende rollen vervuld in de totstandkoming en uitvoering van het ruimtelijke programma. Dit programma bestaat hoofdzakelijk uit sloop-nieuwbouwprojecten, de herinrichting van alle openbare ruimte in de wijk en het uitvoeren van het wijkenergieplan, waaronder de aanleg van een warmtenet. Procappers waren betrokken bij: 

  • Opstellen, aansturen en coördineren ruimtelijk programma

Arjen was verantwoordelijk voor het opstellen en het aansturen van het ruimtelijke programma. Hij zorgde voor de verbinding tussen de projecten, de aansturing van (deel)projectmanagers, contacten met partners (zoals ontwikkelaars, corporaties en WarmteStad), advisering van de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever, de lange termijnplanning, de begroting, financiële verantwoording, de capaciteitsplanning en de verbinding met de beleidsdoelstellingen.

  • Herontwikkeling vastgoed De Huismeesters

Woningcorporatie De Huismeesters sloopt de komende jaren verschillende stempels en vervangt deze woningen door nieuwbouw. In het totale plangebied bevonden zich 146 sociale huurwoningen, het nieuwbouwplan bevat ongeveer 300 woningen, verdeeld over rijwoningen en appartementen in zowel sociale huur, middenhuur en koopwoningen. De gefaseerde aanpak van de herstructurering biedt bewoners de mogelijkheid om in de buurt te blijven wonen of terug te keren.

Karlo is namens de gemeente verantwoordelijk voor de afstemming met De Huismeesters over de inhoud van het project (waaronder mobiliteit, bomen en groen, woningbouwprogramma, klimaatadaptatie en aansluiting op de openbare ruimte).

Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het coördineren van de te doorlopen ruimtelijke procedures en hiervoor benodigde (bestuurlijke) adviezen en besluiten, voor het (laten) opstellen van de anterieure overeenkomst (met inhoudelijke afspraken en kostenverhaal) en de verkoopovereenkomsten (benodigde grondtransactie).

  • Herontwikkeling vastgoed Nijestee (fase 2)

Karlo en Aafke zijn namens de gemeente projectleider en assistent-projectleider voor de planfase van bouwontwikkeling Nijestee Fase 2. Woningcorporatie Nijestee en de gemeente waren voor deze gebiedsontwikkeling gezamenlijk opdrachtgever voor het maken van een stedenbouwkundig plan en staan ook voor het verdere ontwerp van het gebied in nauw contact.

Het stedenbouwkundig plan gaat uit van een verdichting van 250 naar ruim 400 woningen, bestaande uit een variatie van woontypologieën en -segmenten; van 100% sociale huur in een mix van sociale huur (30%), middenhuur (50%) en koop (20%). In ruimtelijk opzicht gaat het plan van stempels in strokenbouw naar een woonpark met een eigentijdse stempelstructuur. Autostraten veranderen in autoloze straten met ruimte voor voetgangers en fietsers. Met het plan is er een plek gevonden voor zowel rust als reuring in een groene woonomgeving, waar verbinding en ontmoeting centraal staan. 

Karlo en Aafke zijn verantwoordelijk voor de integrale aansturing van het project, de inbreng van gemeentelijke randvoorwaarden en kaders, het coördineren van ruimtelijke procedures, de hiervoor noodzakelijke adviezen en besluiten en het (laten) opstellen van de anterieure overeenkomst en de financiële sturing.    

  • Herontwikkeling vastgoed Patrimonium

Woningstichting Patrimonium overweegt in Selwerd een tweetal portieketageflats aan de Iepenlaan en Bottelroosstraat af te breken en op deze plekken nieuwbouw te realiseren. Aafke (projectleider) en Jorik (projectsecretaris) werken met de woningstichting in een gezamenlijk opdrachtgeverschap aan een gedragen stedenbouwkundig plan met schetsontwerp. Door gemeente en corporatie in een vroeg stadium samen op te laten trekken kunnen de wijkvernieuwingsplannen van de gemeente en de ontwikkelingsplannen van de corporatie beter op elkaar worden afgestemd. Binnen dit traject zijn bewoners en omwonenden een belangrijk en onmisbaar onderdeel. Aafke en Jorik werken daarom samen met Patrimonium aan een participatietraject waarbij omwonden en huidige bewoners mee kunnen denken aan de ontwikkelingen in hun wijk.