Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen

Gebieden & Gebouwen
Gestart in2019inGelderlanden afgerond in2021
#foodvalley#fysiekeleefomgeving#integraal

In september 2019 dienden de regio’s Arnhem, Nijmegen en Foodvalley naar aanleiding van de Ontwerp NOVI gezamenlijk de propositie ‘Groene Metropoolregio’ in bij het Rijk. De regio’s Arnhem Nijmegen en Foodvalley geven daarmee aan een voorname rol te willen spelen in het speelveld van stedelijke regio’s in Nederland en in internationaal verband. Er ligt er een grote verstedelijkingsopgave voor beide regio’s op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, klimaat, energie, economie en landschap. Dit vraagt om een integrale en integrerende aanpak.

Procap heeft voor deze regio’s sturing gegeven aan het ontwikkelen van de verstedelijkingsstrategie. Deze integrale strategie voor de fysieke leefomgeving heeft een scope van 2025 tot 2040 en is samen met de betrokken overheden en bureau Posad Maxwan opgesteld. Procap voerde het projectmanagement en was linking pin tussen het ambtelijk kernteam, opdrachtgevers, ontwerpers en stakeholders. Daarnaast was Procap ook penvoerder van het opstellen van de contourennotitie en verstedelijkingsstrategie.

Meer weten over de verstedelijkingsstrategie? Neem contact op met Theo.