De hoogspanningslijnen gaan ondergronds

Energie & Klimaat
Gestart inmei 2021voorGemeente ZutpheninGelderlanden afgerond injuni 2023
#energie#participatie#projectmanager

Tussen mei 2021 en juni 2023 was Erik Kroes werkzaam als projectleider voor de gemeente Zutphen. Hij was verantwoordelijk voor het toekomstig ondergronds brengen van een deel van de hoogspanningslijnen, ook wel verkabelen genoemd. “

Verkabelen

Vanaf 1 januari 2019 is door het Rijk de zogenaamde verkabelingsregeling uitgebreid. Met deze regeling kunnen gemeenten met een door het ministerie aangewezen tracé de hoogspanningslijnen in hun bebouwde kom ondergronds brengen. In de meeste gevallen betaalt het Rijk 80% van de kosten en moet decentraal de resterende 20% worden bijgedragen.

In Zutphen gaat het om 3 tracés van totaal ruim 4 km die in de toekomst ondergronds gaan. Na een eerdere haalbaarheidsstudie (2019)  is er de afgelopen 2 jaar gewerkt aan het basisontwerp. In dit basisontwerp is door TenneT en Qirion het toekomstige ondergrondse tracé meer in detail in kaart gebracht. Daarbij is zorgvuldig gekeken naar de meest optimale inpassing in de bestaande omgeving. Om tot deze inpassing te komen is onderzoek verricht naar onder andere de bodem, flora&fauna, archeologie, andere aanwezige (ondergrondse) infra en perceeleigendommen.

Mijlpaal bereikt

De gemeenteraad heeft het basisontwerp eind april vastgesteld. Daarmee is een belangrijke mijlpaal in dit project bereikt en komt een grote wens van de omgeving weer een stap dichterbij. In de volgende fase wordt verder gewerkt aan het detailontwerp, de bestemmingsplanwijziging, het sluiten van overeenkomsten en de verdere voorbereiding van de feitelijke realisatie. Daarnaast gaat de gemeente verkennen wat de mogelijkheden zijn voor een klimaatpark na het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen.

Met het bereiken van deze mijlpaal draagt Erik het stokje over. 'Ik kijk terug op een intensief traject en mooie samenwerking met de netbeheerder, de gemeentelijke organisatie en projectomgeving. Er ligt een goed basisontwerp waarmee voortvarend aan de volgende stappen kan worden gewerkt'.

Volop in ontwikkeling

De ontwikkelingen rondom hoogspanningslijnen in relatie tot hun omgeving staan niet stil. Er vindt veel onderzoek plaats, het huidige voorzorgsbeleid is recent geëvalueerd en daarnaast is er de samenhang met andere opgaven. Hierbij kan je denken aan de energietransitie, woningbouwopgaves en de openbare ruimte klimaatadaptief inrichten na verkabeling. Het vraagt een bredere blik dan je in eerste instantie zou denken en dat maakt het interessant! 

Wil je meer weten? Stuur Erik een bericht.