Onderzoek haalbaarheid flexwonen

Gebieden & Gebouwen
Gestart inapril 2023voorGemeente GroningeninGroningenen afgerond inmei 2023
#locatiestudie#woningnood#taskforceversnellingtijdelijkehuisvesting

Er is sprake van krapte op de woningmarkt in de gemeente Groningen. Ook moeten in het kader van wijkvernieuwingen, veel inwoners tijdelijk in een andere woning worden geplaatst. Als aanvulling op de plannen voor nieuwbouw in Groningen en om snel in te kunnen spelen op de grote vraag naar onderdak, is de ambitie uitgesproken om flexwoningen te realiseren. In de prestatieafspraken van 2023 van de gemeente Groningen zijn ca. 1.000 flexwoningen opgenomen. Hiervoor zijn nu vijf locaties in beeld.

De gemeente Groningen heeft Martine Naber en Kim van der Zande gevraagd om te kijken naar de haalbaarheid van deze ambitie. Martine en Kim onderzoeken de vijf potentiële locaties in Groningen en kijken of het realistisch is om daar binnen 1 tot 1,5 jaar in totaal 1.000 flexwoningen te realiseren. Dit onderzoek wordt gedaan aan de hand van een quick-scan waarbij gekeken wordt naar planologie, ruimtelijke aspecten (water/bodem/flora&fauna etc.), omgeving, businesscase en overige afhankelijkheden. Uiteindelijk wordt in 6 weken tijd, flexwonen gaat immers over snel handelen, een advies opgeleverd aan de gemeente Groningen en betrokken corporaties, met daarin welke locaties op korte termijn haalbaar zijn en welke risico’s zij tegen kunnen komen bij uitvoering.

Lastig binnen deze opdracht, en de gehele trend van flexwonen, is het begrip tijdelijkheid. Binnen de crisis en herstelwet is ‘tijdelijk’ wonen mogelijk voor een periode van maximaal 15 jaar. Dit geeft een kortere proceduretijd en iets meer flexibiliteit in de eisen die aan de ontwikkeling worden gesteld. Voor investeringen die op locaties gedaan moeten worden zoals de aanleg van nutsvoorzieningen is 15 jaar eigenlijk te kort. Voor de omgeving en direct omwonenden is 15 jaar weer heel lang. Deze tegenstelling is nu geen direct onderdeel van de opdracht, maar is wel iets waar veel gemeenten tegenaan lopen.

Voor het ophalen van de informatie spreken Martine en Kim met betrokken corporaties, projectleiders van de verschillende locaties en specialisten bij de gemeente. Het is mooi om te zien dat de urgentie van het op korte termijn realiseren van woningen bij iedereen gevoeld wordt. In alle agenda’s wordt een uurtje vrijgemaakt om input te leveren en actief mee te denken. Dit maakt dat zij in zeer korte tijd heel veel leren over flexwonen en de uitdagingen die daar bij komen kijken voor gemeenten en corporaties.

Wil je meer weten over flexwonen en de uitdagingen daarbij? Martine kan je er meer over vertellen.