Project: Vervanging Concordiabrug

Vervanging Concordiabrug

De Concordiabrug is de belangrijkste interne oost-west verbinding in de kern van Gorinchem en is eigendom van de Provincie Zuid-Holland. Uit studies is gebleken dat de brug aan het einde van haar technische levensduur zit en daarmee in aanmerking komt voor vervanging. Zowel intern bij de Provincie Zuid-Holland als in de omgeving zijn diverse partijen betrokken bij de brug. Hun belangen moeten in het project worden ingebracht en afgewogen ten behoeve van een optimale invulling van de vervangingsopgave. Voor een goede start van het project Vervanging Concordiabrug is het belangrijk om de uitgangspunten helder te krijgen en de scope af te bakenen. Om dat te bereiken is deze verkennende Value Engineeringstudie opgestart. Het hoofddoel van het project is het vervangen van de Concordiabrug, met als belangrijkste subdoelen het verbeteren van de doorstroming van de scheepvaart en het verbeteren van de doorstroming van het wegverkeer. Wat de opgave complex maakt zijn de eisen die gesteld worden aan de bereikbaarheid van de stad tijdens de vervanging en de relatie met de naastgelegen monumentale sluis.

Op basis van documentstudies en gesprekken met interne en externe stakeholders, zijn eisen en wensen met betrekking tot de opgave geanalyseerd. Vervolgens zijn er twee workshops met stakeholders gehouden, met als doel om verder inzicht in de opgave te krijgen, en om gezamenlijk tot enkele oplossingsrichtingen en/of varianten te komen. Dit heeft geresulteerd in een rapport waarin de conclusies, aandachtspunten en aanbevelingen die de basis vormen voor het vervolg van het project.