Project: Lage Lijnen

Lage Lijnen

TenneT werkt ten aanzien van haar hoogspanningsverbindingen met strikte veiligheidsnormen. Deze normen gaan onder andere over de hoogte van de hoogspanningslijnen ten opzichte van het maaiveld. Deze normen worden van tijd tot aangescherpt. Om ervoor te zorgen dat de alle hoogspanningslijnen op een veilige hoogte hangen, dienen een aantal hoogspanningsmasten te worden aangepast. De doelstelling van het project Lage Lijnen II is om alle zogenaamde doorhangknelpunten in de verschillende 150 kV hoogspanningsverbindingen op te lossen. In een eerder stadium zijn reeds een aantal doorhangknelpunten opgelost binnen het project Lage Lijnen I. Tijdens de uitvoering hiervan is geconstateerd dat er additionele knelpunten in het net aanwezig zijn. Deze additionele knelpunten zijn de aanleiding voor project Lage Lijnen II. Binnen het project worden een aantal masten op verschillende verbindingen verhoogd door middel van het plaatsen van een tussenstuk. Procap voerde het omgevingsmanagement voor het project opdat draagvlak bij de omgeving wordt gecreëerd waarmee een vlot projectverloop kan worden bewerkstelligd. Het uitvoeren van een stakeholderanalyse, het opstellen van een omgevingsplan met conditioneringsplanning. Daarnaast is een communicatiestrategie ontwikkeld en uitgevoerd.Door fors in te zetten op omgevingsmanagement is mogelijke weerstand vanuit de omgeving tijdig gesignaleerd waardoor hier tijdig op kon worden geanticipeerd.