Project: KaderRichtlijn Water (KRW)

Kaderrichtlijn Water

Een goede waterkwaliteit is belangrijk, daarom is sinds 2000 de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. De KRW moet er voor zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon en gezond is. Rijkswaterstaat werkt samen met diverse partners, zoals provincies, gemeenten en waterschappen om dit te bereiken.

Rijkswaterstaat neemt samen met haar partners een tal van maatregelen: het aanleggen van nevengeulen, aantakken van strangen, verlagen van uiterwaarden, aanleggen van natuurvriendelijke oevers, verbeteren van beekmondingen, realisatie van vispassages, plaatsen van rivierenhout, saneren van waterbodems. Procap voert het contractmanagement uit voor zowel de 1e tranche KRW als de 2e tranche KRW voor het partnerprogramma van RWS in de rol van contractmanager, resp. adviseur contractmanagement.Procap voert het contractmanagement uit voor zowel de 1e tranche KRW als de 2e tranche KRW voor het partnerprogramma van RWS in de rol van contractmanager, resp. adviseur contractmanagement.

‘De basis voor een goede samenwerking ligt in het vertrouwen tussen betrokken partijen, niet in een vuistdik contract. Wij vinden dat de energie moet zitten in het gezamenlijk vorm geven aan de samenwerking, zodat risico’s beheerst worden, problemen snel worden opgelost en succes samen gevierd kunnen worden.’

Vanuit contractmanagement wordt zorg gedragen voor het opstellen en afsluiten van contracten met de partners en voor de beheersing en sturing van afspraken die vanuit de contracten voortkomen. Wij hanteren daarbij een nuchtere aanpak voor het opstellen van contracten en investeren vooral in die samenwerking. Dat betekent dat je in een contract de focus kunt leggen op wat er minimaal moet liggen aan afspraken, verplichtingen en verantwoordelijkheden.

 

© Wij maken Nederland