Adviseur participatie herinrichting Baakse Beek Vorden

De Baakse Beek rond de kern van Vorden voldoet niet langer aan de vereisten als ecologische verbindingszone. Vanuit het centrumplan Vorden is het waterschap gevraagd om na te denken over een combinatie voor de (her)inrichting van de Baakse Beek met de wens om te zorgen voor meer beleving van water in het dorp.

Dit heeft geleid tot het integrale project Baakse Beek Vorden waarbij meerdere overheden, met als penvoerder het Waterschap Rijn en IJssel, gezamenlijk een plan voor de omgeving opstelde. Om invulling te geven aan de wens voor meer beleving van water is betrokkenheid van inwoners van essentieel belang. Maar hoe kan je het beste inwoners in je project betrekken? Procap heeft hiervoor een participatie strategie ontwikkeld, waarin bewoners het recht kregen om gezamenlijk een plan te ontwerpen en hierbij de zeggenschap hadden. Door middel van bewoner bijeenkomsten en werkgroepen is er gewerkt aan een plan voor de Baakse Beek. Naast de doelen van het project zijn ook lokale doelen bereikt, zoals een betere fietsververbinding over de Baakse Beek, een doorwaadbare plaats in de beek en speel gelegenheden langs het water. Dat was nooit gelukt zonder de participatiestrategie. Succesvol was deze strategie zeker, de Baakse Beek Vorden heeft zelfs de 2e plaats behaald in de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit.

`

“Om dit mogelijk te maken moesten we er voor zorgen dat de beleidsmatige en financiële kaders flexibel waren en dat er heldere afspraken waren over de communicatie. Ook hebben we er voor gezorgd dat de belangrijke besturen van betrokken partijen goed zijn meegenomen in het proces. Met andere woorden, externe participatie begint bij interne communicatie.”

Arjen Jansen, projectmanager en adviseur