Advies

Procap advies

Bij Procap staan we voor de ruimtelijke veerkracht van Nederland. Dat betekent dat wij samen met onze opdrachtgevers de grote ruimtelijke opgaven van Nederland aanpakken. Voor de leefbaarheid en woningbouwopgaven in de steden, de bereikbaarheid van regio’s en de energietransitie vertalen wij ruimtelijke strategieën naar concrete projecten en voeren die succesvol.

Wij geloven in resultaat uit samenwerking. Doordat we de taal van de overheid, markt en omgeving spreken lukt het ons partijen te verbinden, te inspireren en in de actiemodus te krijgen. Wij houden ervan om dingen voor elkaar te krijgen door ingewikkelde dingen simpel te maken, creatief te denken en de schouders eronder te zetten.

Ambities

Werken aan de ruimtelijke veerkracht van Nederland is mooi en verantwoordelijk werk. Op allerlei schaalniveaus stellen maatschappelijke ambities eisen aan onze ruimtelijke inrichting. Van de klimaatdoelen van Parijs, naar de landelijke woningbouwopgave, tot de regionale en stedelijke opgaven op het gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid.

Resultaten nodig

Maar hoe vertaal je die ambities naar concrete resultaten? Zonder je te verliezen in tijdloze vergezichten en zonder te blijven steken in de problematiek van vandaag? Dat vraagt om slimme en doordachte plannen en werkwijzen.

Vertaalslag maken

Daar zijn mensen voor nodig die de vertaalslag weten te maken tussen ambitie en resultaat. Mensen die theoretische concepten kunnen vertalen naar werkende oplossingen, omdat zij met de voeten in de klei van de ruimtelijke projecten hebben gestaan. Als Procap adviseurs zijn we ervaren, staan we midden in de praktijk en kennen we het proces én de inhoud. We zijn nieuwsgierig, willen weten hoe het écht zit en durven hardop te benoemen wat er moet gebeuren.

Concrete adviezen

Procap adviseert overheden en organisaties over de aanpak en organisatie van complexe projecten. We weten de weg in de wereld van planontwikkeling, ontwerp, engineering, uitvoering, financiering en regelgeving of het nu gaat om gebiedsontwikkeling, mobiliteit of verduurzaming. We maken haalbaarheidsanalyses, schrijven visies en uitvoeringsagenda’s, starten projecten op, geven second opinions en voeren projectevaluaties uit. We ontwikkelen markt- en contracteringstrategieën en begeleiden aanbestedingen. We geven adviezen en trainingen aan organisaties en teams die hun eigen projectaanpak willen vernieuwen en professionaliseren. Onze adviesopdrachten zijn meestal kortdurend en compact, onze rapporten zijn kort en concreet. We doen wat nodig is.

Lopende en recent uitgevoerde adviesopdrachten:

• Werksessies Woonvisie Almere, gemeente Almere;
• Aanpak gebiedsgericht werken, gemeente Velsen;
• Groeivraagstuk Gorinchem, gemeente Gorinchem;
• Werksessie centrum Zuidlaren;
• Pilot aan de slag met combinatie-opgave vervangende nieuwbouw, gemeente Zaanstad, bouwend Nederland, RVO;
• Vaarwegenvisie Friesland. Provincie Fryslân;
• Second Opinion Meerkosten Uithoflijn, Gemeente Utrecht en Provincie Utrecht;
• Stadsdeelvisie Kerkrade Noord en Oost 2;
• Uitvoeringsprogramma woonvisie Parkstad.

 

Omgevingsvisie

Best Value

Value management/ engineering

Ontwikkelingsvisie & (financiële) strategie

Voorzieningenscan

Omgevingsvisie

Advies met betrekking tot de omgevingsvisie. De Omgevingswet vraagt om een omgevingsvisie. Alle gemeenten, provincies en het rijk zijn verplicht om een omgevingsvisie te maken. Een omgevingsvisie is een samenhangende visie voor de fysieke leefomgeving; het gaat over de inrichting op de lange termijn, over en veilige en gezonde omgeving, over bereikbaarheid, over plekken waar de economie duurzaam kan groeien, over dat wat bewaard moet blijven of beschermd moet worden, over water, natuur, erfgoed en landschap.

Best Value

Dit is meer van alleen een werkwijze die bestaat uit een aantal processtappen. Het is een filosofie, een manier van denken en doen die resultaat oplevert, energie geeft en bij Procap past als een jas. Best Value is een aanpak gericht op het effectief en efficiënt realiseren van doelen. Niet door controle uit te oefenen maar door de expert (opdrachtnemer) zijn werk te laten doen. Dit leidt tot de meeste waarde voor het beschikbare budget.

Value management en value engineering

Ieder project komt vroeg of laat voor de vraag te staan welke oplossing gekozen moet worden. Welke alternatieven en varianten zijn de beste en kunnen rekenen op voldoende draagvlak? Moet er nog meer kwaliteit worden toegevoegd? Kunnen er kosten worden bespaard? Aan welke knoppen kunnen we draaien voor een optimaal plan? Voor dat soort vragen zijn Value Management en Value Engineering veruit de beste benaderingen.

Ontwikkelingsvisie en (financiële) strategie

Om een gebied in beweging te krijgen en in beweging te houden, is een stevige drager nodig. Een visie of strategie die gedragen wordt door de partijen die een rol van betekenis (kunnen) spelen in het gebied: corporaties en ontwikkelaars, mogelijke investeerders van toekomstige voorzieningen. Maar ook huidige bedrijven en natuurlijk de bewoners in en om het gebied. De ontwikkeling van gebieden moet allereerst voorzien in een vraag. Want of het nu om woningbouw of bedrijvigheid gaat, kleinschalig of groter, zonder vraag is niemand bereid (forse) investeringen te doen.

Voorzieningenscan

Voorzieningen staan aan de basis van de leefbaarheid van onze steden en dorpen. Veranderingen in de demogragische opbouw hebben gevolgen voor het functioneren van voorzieningen. Daarom geven wij een overzicht van zorg, onderwijs, maatschappelijke, religieuze, culturele, sport en commerciële voorzieningen in uw stad of dorp. Denk hierbij aan huisartsen, verpleeghuizen, buurthuizen, maatschappelijk werk, muziekscholen en sportzalen. De voorzieningenscan brengt het maatschappelijk voorzieningenniveau over alle beleidsvelden heen in kaart.