Advies

Omgevingsvisie

Best Value

Value management/ engineering

Ontwikkelingsvisie & (financiële) strategie

Voorzieningenscan

Omgevingsvisie

Advies met betrekking tot de omgevingsvisie. De Omgevingswet, die in 2019 in werking treedt, vraagt om een omgevingsvisie. Alle gemeenten, provincies en het rijk zijn verplicht om een omgevingsvisie te maken. Een omgevingsvisie is een samenhangende visie voor de fysieke leefomgeving; het gaat over de inrichting op de lange termijn, over en veilige en gezonde omgeving, over bereikbaarheid, over plekken waar de economie duurzaam kan groeien, over dat wat bewaard moet blijven of beschermd moet worden, over water, natuur, erfgoed en landschap.

Best Value

Dit is meer van alleen een werkwijze die bestaat uit een aantal processtappen. Het is een filosofie, een manier van denken en doen die resultaat oplevert, energie geeft en bij Procap past als een jas. Best Value is een aanpak gericht op het effectief en efficiënt realiseren van doelen. Niet door controle uit te oefenen maar door de expert (opdrachtnemer) zijn werk te laten doen. Dit leidt tot de meeste waarde voor het beschikbare budget.

Value management en value engineering

Ieder project komt vroeg of laat voor de vraag te staan welke oplossing gekozen moet worden. Welke alternatieven en varianten zijn de beste en kunnen rekenen op voldoende draagvlak? Moet er nog meer kwaliteit worden toegevoegd? Kunnen er kosten worden bespaard? Aan welke knoppen kunnen we draaien voor een optimaal plan? Voor dat soort vragen zijn Value Management en Value Engineering veruit de beste benaderingen.

Ontwikkelingsvisie en (financiële) strategie

Om een gebied in beweging te krijgen en in beweging te houden, is een stevige drager nodig. Een visie of strategie die gedragen wordt door de partijen die een rol van betekenis (kunnen) spelen in het gebied: corporaties en ontwikkelaars, mogelijke investeerders van toekomstige voorzieningen. Maar ook huidige bedrijven en natuurlijk de bewoners in en om het gebied. De ontwikkeling van gebieden moet allereerst voorzien in een vraag. Want of het nu om woningbouw of bedrijvigheid gaat, kleinschalig of groter, zonder vraag is niemand bereid (forse) investeringen te doen.

Voorzieningenscan

Voorzieningen staan aan de basis van de leefbaarheid van onze steden en dorpen. Veranderingen in de demogragische opbouw hebben gevolgen voor het functioneren van voorzieningen. Daarom geven wij een overzicht van zorg, onderwijs, maatschappelijke, religieuze, culturele, sport en commerciële voorzieningen in uw stad of dorp. Denk hierbij aan huisartsen, verpleeghuizen, buurthuizen, maatschappelijk werk, muziekscholen en sportzalen. De voorzieningenscan brengt het maatschappelijk voorzieningenniveau over alle beleidsvelden heen in kaart.